ТВ и видео апарати (Т:10)

Ма­да су екс­пе­ри­мен­ти с те­ле­граф­ским пре­но­ше­њем сли­ке по­че­ли сре­ди­ном 19. ве­ка, тек је два­де­се­тих го­ди­на 20. века оства­рен за­до­во­ља­ва­ју­ћи си­стем тон­ске сли­ке. Те­ле­ви­зиј­ски про­гра­м задовољавајућег техничког квалитета настаје по­сле Дру­гог свет­ског ра­та. Употреба по­лу­про­вод­ни­ка у телевизијским при­јем­ни­ци­ма током ше­зде­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка омо­гу­ћи­ла је сма­њи­ва­ње при­јем­ни­ка, чије је даље сма­њи­ва­ње би­ло огра­ни­че­но об­ли­ком ка­тод­не це­ви. Од 1979. године екрани се праве са пљо­сна­том катодном цеви. Ови екра­ни од теч­них кри­ста­ла (LCD) из­и­ску­ју ма­лу сна­гу и ши­ро­ко се ко­ри­сте и за ди­ги­тал­не са­то­ве, џеп­не рачуна­ре и слич­не ма­ле ин­стру­мен­те. У збирци су засту пљени телевизори свих генерација и разних произвођача.